Rada Krystalografické společnosti

RNDr. Petr Bezdička, Dr. (rok narození: 1959)

Zaměstnání: vědecký pracovník, Laboratoř ALMA,Ústav anorganické chemie AVČR, v.v.i.
Zaměření: prášková difrakce, kvalitativní a kvantitativní fázová analýza, laboratorní prášková rentgenová mikrodifrakce, materiálová mikroanalýza uměleckých děl.
Člen CrysAC IUCr (Commission on Crystallography in Art and Cultural Heritage), člen redakční rady časopisu Ceramics-Silikáty. Organicace konferencí Solid State Chemistry (2000, 2004), Organizace konferencí ALMA (2006 – 2014, 2017)

RNDr. Jiří Brynda, CSc. (1962)

Zaměstnání: vědecký pracovník Ústavu molekulární genetiky AV ČR
Zaměření: monokrystalová rtg. strukturní analýza biologicky aktivních makromolekul, zajišťování provozu proteinového difraktometru na ÚMG, http://www.img.cas.cz/igm/x-ray_station.htm
RNDr. Milan Dopita, Ph.D. (1978)

Zaměstnání: akademicko-vědecký pracovník na katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK, Praha
Zaměření: rtg. difrakce na polykrystalických materiálech, studium reálné struktury látek, rtg. charakterizace tenkých vrstev, studium lokálního uspořádání materialů pomocí párové distribuční funkce, difrakce na silně porušených uhlíkatých nanomateriálech, skenovací elektronová mikroskopie, EBSD, příprava a charakterizace objemových nanomateriálů metodou plasmového sintrování (SPS).

Prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (1953)

Zaměstnání: profesor, Fakulta jaderná a inženýrská ČVUT, Praha
Zaměření: rtg difrakce na polykrystalickych materialech, studium zbytkových napětí, reálná struktura
Člen organizačního výboru konference EPDIC IX, organizace Rozhovorů
RNDr. Jindřich Hašek, DrSc. (1945)

Zaměstnání: Biotechnologický ústav AVČR BIOCEV
Zaměření: rtg strukturní analýza, molekulární a nadmolekulární struktury, struktuní databáze, organické materiály, enzymy, buněčné receptory, návrh nových léčiv, struktura a funkce biomolekulárních systémů
Předseda Krystalografické společnosti, člen redakční rady Materials Structure, auditor Evropské krystalografické asociace, člen ACA, Protein Society, organizace regionálního centra CCDC
Ing. Jiří Kulda, CSc. (1953)

Zaměstnání: vedoucí vědecký pracovník, Institut Laue-Langevin, Grenoble
Zaměření: neutronová difrakce, neutronová spektroskopie excitací v pevných látkách, instrumentace
Doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (1973)

Zaměstnání: pedagožka a vědecká pracovnice na Přirodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích a Centru nanobiologie AV ČR, Nové Hrady
Zaměření: krystalizace rozpustných a membránových proteinů, proteinová krystalografie, výuka, organizování mezinárodních krystalografických kurzů (FEBS2004, 2006, 2008, 2010, 2016) 
Prezidentka a vice-prezidentka IOBCr (2012-2016), členka IOBCr, členka regionálního komitétu IUCr, členka mezinárodního programového výboru kongresu IUCr 2017 v Hyderabadu, technická redakce Materials Structure 
Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (1955)

Zaměstnání
: profesor katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK, Praha, zástupce vedoucího
Zaměření: prášková difrakce, studium reálné struktury látek (profilová analýza, napětí, přednostní orientace, defekty mříže), rtg. charakterizace tenkých vrstev
Tajemník Krystalografické společnosti, předseda regionálního komitétu IUCr, člen výkonného výboru IUCr, člen FVS JČMF, předseda konference EPDIC 2004, organizace konferencí Aperiodic 2016, ICCBM-16, Xtop 2016.


Doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (1969)

Zaměstnání: Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Zaměření: rtg difrakce a reflexe na tenkých vrstvách, rtg zobrazovací metody
RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. (1974)

Zaměstnání: vedoucí vědecká pracovnice na Ústavu organické chemie a biochemie a Ústavu molekulární genetiky AV ČR, externí pedagog na PřF UK
Zaměření: strukturní biologie, proteinová krystalografie

Ing. Bohdan Schneider, CSc, DSc. (1957)

Zaměstnání: vědecký pracovník Biotechnologického ústavu AV ČR
Zaměření: Rozpoznávání biomolekul, struktura nukleových kyselin, návrhy a budování strukturních databází.
Organizátor Setkáni strukturních biologů - Discussions, člen redakční rady Materials Structure, člen komise biologických makromolekul IUCr
RNDr. Zbyněk Šourek, CSc. (1948)

Zaměstnání: vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i., Praha
Zaměření: rentgenová difrakce s vysokým rozlišením, rentgenová reflektometrie, reálná struktura pevných látek, charakterizace tenkých vrstev.
Místopředseda KS, předseda regionálního komitétu IUCr v letech 2000 - 2006, člen ČFS JČMF, předseda konference X-TOP 2004, člen organizačního výboru EPDIC 2004, člen organizačního výboru EPDIC 2004 a ICCBM-16, zástupce ČR v konsorciu CENTRALSYNC, které je přidruženým členem ESRF v Grenoblu
RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (1960)

Zaměstnání: vedecká pracovníčka Ústavu molekulárnej biológie SAV
Zaměření: Kryštalizácia a určovanie štruktúry proteínov, štúdium vzťahu štruktúry a funkcie, stabilita proteínov, rozpoznávanie molekúl, výučba - prednášky z Kryštalografie proteínov pre VŠ študentov