Zápis ze schůze Rady Krystalografické společnosti

a české části regionálního komitétu IUCr dne 22. 11. 2000

 

 

Přítomni: Buchal, Císařová, Fabry (pouze k bodu 1), Hašek, Hrdý, Hybler, Kužel, Marek, Petříček, Rafaja, Šourek.

 

 

1.   Granty GA ČR pro databáze

J. Fabry, řešitel grantů, navrhuje ustavit poradní orgán, který by spolurozhodoval o použití peněz z grantů. J. Fabry navrhuje nakupovat např. Acta Cryst. (neměly by to být investice). J. Hašek navrhuje komisi ve složení: Císařová, Dušková, Kužel, Maixner, Marek, Trávníček. Pokud tito kolegové účast neodmítnou, rada KS souhlasí s jejím složením.

 

2.       Návrh programu

dnešní schůze předložil R. Kužel, program bez připomínek schválen .

 

3.       Kontrola zápisu z minulé schůze

-          Rozhovory plánované na VŠCHT odpadly, v Precheze Přerov budou Rozhovory v dubnu 2001.

-          K zápisu nejsou námitky.

 

4.       ECA

Do konce února lze dávat návrhy na Cenu ECA. Rada navrhuje V. Holého, J. Hrdého a V. Petříčka. Posledně dva jmenovaní souhlasí, V. Holého souhlas si vyžádá Z. Šourek. J. Hašek navrhuje pověřit někoho dlouhodobým vytypováváním osobností, které by pak bylo možno operativně navrhovat na ocenění.

 

5.       Členství v Radě KS

L. Smrčok oznámil předsedovi KS, že rezignuje na členství v Radě KS. Rada KS děkuje L. Smrčokovi za jeho dosavadní práci v Radě a vítá jeho příslib, že bude i nadále aktivní v organizaci konferencí. Na místo L. Smrčoka nastupuje V. Holý.

 

6.       Rozhovory

-          organizací 249. Rozhovorů v Brně byl pověřen A. Buchal

-          jubilejní 250. Rozhovory zorganizují J. Hašek a R. Kužel v ÚMCH AV ČR koncem února, s nápady na jednotlivé body programu se laskavě obracejte na organizátory.

J. Hašek navrhl, aby byly při této příležitosti uděleny ceny KS. Vyzýváme proto členy, aby

a)                  navrhovali vhodné kandidáty na tuto cenu

b)                  navrhovali jméno pro tuto novou cenu!

Návrhy přijímá R. Kužel. První kandidáty navrhl J. Marek.

-          251. Rozhovory v Precheze Přerov se uskuteční 10.4.

 

7.       IUCr

Vyzýváme naléhavě všechny členy, aby předkládali návrhy na české i příp. cizí členy výkonného výboru a komisí IUCr. Neváhejte navrhnout i sami sebe, důležitá je ochota v orgánech IUCr pracovat! Návrhy přijímají Z. Šourek a R. Kužel.

 

9.       Volby regionálního komitétu IUCr

Rada KS po předložení návrhů jednotlivými členy jednomyslně zvolila českou část Komitétu ve složení: Hrdý, Marek, Šourek, Trávníček.

R. Kužel rozešle členům komitétu e-maily k volbě předsedy. Slovenská část žádá, aby předsedou byl i nadále člen z ČR.

Doporučujeme platit pro společný regionální komitét dva hlasy v IUCr. To ovšem znamená změnu stanov komitétu, kterou musí schválit AV. Se slovenskou částí komitétu tento návrh projedná R. Kužel.

 

10.   Kolokvium

Po obšírné diskusi, v níž byly uvažovány různé termíny i aspekty (společné, následné či paralelní kolokvium s regionální konferencí o biomakromolekulách, konflikt s tradičními termíny RPDK apod.), byl jednomyslně schválen termín konání příštího kolokvia na 18. – 22. 6. 2001.

Lokální organizací byl pověřen F. Eichler ve spolupráci s kol. Machonským. TU Liberec by měla být spolupořadatelem. Hlavní lokální organizátory, kteří již jednali s J. Haškem a společně navštívili vytypované lokality, osloví R. Kužel. Byl diskutován problém cenové hladiny a bylo konstatováno, že opět bude možno požádat o finanční podporu Krystalografickou společnost.

V programu by měl být kladen důraz na obecné přednášky, nikoliv pouze na úzce specializované. Doporučují se i přednášky z navazujících oborů, spíše osvětové. „Iniciativní osoby“ (viz zápis z 15. 6. 1999 z Hodonína) osloví R. Kužel a Rada je vyzývá aby do konce ledna dodali náměty na přednášející ve své oblasti.

Na programu budou i postery a opět studentská přehlídka – její organizací bychom rádi pověřili opět L. Dobiášovou.

Přednášky z řad uživatelů ESRF v Grenoblu nabízí J. Hrdý. Finanční příspěvek cizinci je možno poskytnout. Starost o případné zahraniční přednášející však zůstává na zvoucí soukromé osobě, nikoliv na organizátorech kolokvia.

R. Kužel navrhuje uvažovat do budoucna opět o zorganizování kolokvia výukového typu.

 

11.   Bulletin

Snaha o lokální časopis s impact faktorem naráží zejména na nepravidelnost vycházení jednotlivých čísel. Diskutuje se účelnost existence nového dalšího časopisu. J. Hašek doporučuje , aby Bulletin vycházel pravidelně 4x ročně. L. Dobiášová je pravděpodobně ochotna i nadále spolupracovat s časopisem a příp. pomáhat i jako pokladní KS.

 

12.   Různé

-          J. Hrdý upozorňuje na možnost pořádání regionálních škol pro mladé pracovníky z ČR, SR, Polska a Maďarska (utvořily konsorcium v ESRF) s příspěvkem EU.

-          R. Kužel oznamuje, že učebnice Valvoda, Lukáč, Polcarová je převedena na web diplomantem MFF UK (www.xray.cz/krystalografie) .

-          J. Hašek informoval o závěrečných termínech pro granty MŠMT.

 

 

 

Zapsal Z. Šourek