Zápis ze schůze Rady Krystalografické společnosti ČR a SR

a regionálního komitétu IUCr dne 22. 6. 2000

 

 

Přítomni: Buchal, Císařová, Ganev, Hašek, Hybler, Kužel, Petříček, Rafaja, Šourek, Šutta.

 

1.   Volba funkcionářů Rady

 

Podle svých stanov nově zvolená rada zvolila ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

Z řad členů Rady byl vznesen jediný návrh na předsedu, a to na J. Haška, a dva na místopředsedy - na J. Fialu a P. Šuttu.

Volby proběhly tajně s tímto výsledkem (skrutátor Z. Šourek):

Vydáno 9 volebních lístků, odevzdáno 9 volebních lístků, všechny platné.

 

Předsedou Krystalografické společnosti ČR a SR na další funkční období byl jednomyslně zvolen J. Hašek.

Místopředsedy Krystalografické společnosti ČR a SR na další funkční období byli jednomyslně zvoleni J. Fiala a P. Šutta.

 

Funkci vědeckého tajemníka bude nadále vykonávat R. Kužel, funkce organizačního tajemníka zůstává neobsazena. Naléhavě se shání spolehlivá osoba na funkci pokladníka.

 

2.       Kontrola zápisu z minulé schůze

 

Pozn. - IXAS má dost sponzorů a proto je nyní bez poplatků.

 

3.       ECM-18

 

Byl vydán CD-ROM, kniha – cca 500 stran - je připravena k zadání do tisku. Rozpočet neuzavřen. Společnost přešla na podvojné účetnictví. Zbylou sumu rada doporučila dát na termínovaný vklad a příp. čerpat úroky.

 

4.       ECA

 

Členové nové Rady budou individuálními členy ECA, poplatek po 5 EURo zaplatí Společnost.

Rada zplnomocňuje (4 členové proti) J. Haška, aby při volbě místa konání ECM 2003 hlasoval pro Jihoafrickou republiku.

 

5.       Kolokvia

 

Kolega F. Eichler počítá s organizací kolokvia 2001, které by bylo vhodné spojit s putovním regionálním seminářem o struktuře makromolekul např. dle tohoto schematu – 2 dny (např. neděle a pondělí), studentská soutěž – 1 den, prášková difrakce – 2 dny. Rada žádá o zvýšení aktivity dalších lokálních organizátorů kolokvií.

 

6.   Rozhovory

 

O konání Rozhovorů na podzim 2000 mají zájem Ústav molekulární genetiky AV (J. Sedláček) a Přírodovědecká fakulta MU Brno (V. Holý). Ochotu projevil i J. Balcárek, Precheza, Přerov. Vítají se další návrhy na konání Rozhovorů.

 

7.   Bulletin

 

Není soběstačný, grant MŠMT nelze získat, protože na tento účel se už granty neudělují. Po několik let lze bulletin financovat ze zisků ECM. Poté by asi zbyla jen elektronická verse. Nutno požádat o registraci u ISI a spočtení impact faktoru. Zvýšit tento faktor lze např. tím, že autoři příspěvků v Bulletinu je budou citovat ve svých dalších publikacích v jiných časopisech.

 

8.       IUCr

 

Oba kandidáti na prezidenta IUCr (H. Schenk, H. Fuess) souhlasili s kandidaturou Prahy na pořádání kongresu v roce 2008. Po udělení pořádání kongresu 2005 evropské Florencii jsou šance jakéhokoliv evropského města na kongres 2008 mizivé. Nebudeme tedy kandidovat. Reálný termín pro úvahy je kongres 2011, jehož místo konání se bude volit v roce 2005.

 

9.   Granty      

 

Členové společnosti se naléhavě vyzývají, aby se přihlásili k sepisování návrhů grantů pro Společnost. Jedná se o všechny druhy grantů, včetně MŠMT, NATO, EU, … Dosud se nabídl pouze  D. Rafaja.

 

10.    Regionální komitét IUCr

 

Letos končí čtyřleté období komitétu, je nutno uspořádat volby nového.

J. Hašek navrhuje „zakoupit“ dva hlasy pro český a slovenský komitét. Příspěvek platí Akademie, musely by tedy obě souhlasit.

 

 

Zapsal Z. Šourek