STRUKTURA' 99 - PROGRAM

Pondělí 14. 6.

13.00     Oběd
14.00     Zahájení
14.10     Fyzikální krystalografie, struktura materiálů (předsedající: A. Buchal, N. Ganev)

14.10 R. Kužel,
P. Klimanek
Studium defektů krystalové mříže pomocí analýzy profilů rtg difrakčních linií - současný stav
15.00 A. Buchal Kvantitativní fázová analýza na nitridovaných površích Rietveldovou metodou
15.30 Z. Weiss Jednorozměrná difrakce na velmi malých krystalitech s vrstevnou strukturou
16.00   přestávka
16.30 S. Ďurovič,
J. Hybler
Dvojčatenie OD štruktúr
17.00 F. Eichler Krystalizace pevné fáze z roztoků vysoké iontové síly při průmyslové neutralizaci. Identifikace rengenovou práškovou difrakční analýzou
17.30 R. Skála, F. Horz, P. Jakeš Rtg difrakční charakteristika experimentálně dynamicky stlačeného dolomitu
18.00 N. Ganev Informace o projektu "Industrial Applications of X-ray Diffraction"
  R. Kužel Informace o společnosti IXAS

18.30     Večeře
19.30     Vývěsková sekce I
20.30     Promítání videa z ECM-18


Úterý 15. 6.

07.30    Snídaně
08.30    Studentská přehlídka (L. Dobiášová)

8.30 E. Těšínská Z historie výuky fyziky na české univerzitě se zaměřením na krystalografii
9.00 L. Palatinus MORF - program pro zobrazení krystalů a jejich stereogramů
9.20 S. Němeček Fourierova analýza lineárních objektů
9.40 P. Freundlich Zpřesňování hodnot teplotních parametrů v práškové difraktometrii.
10.00   přestávka
10.30 J. Lhotka Studium struktury multivrstev Fe/Au
10.50 M. Meduna Rtg reflexe laterálně strukturovaných multivrstev SiGe
11.10 J. Novák Monochromatizace rtg záření periodickými multivrstvami
11.30 D. Neov In situ mechnical tests of metals at the high-resolution neutron diffractometers
11.50 Z. Zbořil Termický rozklad Fe2SO4 - demonstrace polymofismu
12.10 M. Horký Fázové chování směsí PEOúPMMA

12.30     Oběd
13.30     Společný výlet (autobus)

16.30 A. Kláriková Studium magnetických a strukturních vlastností nitridů železa zejména pomocí Mössbauerovy spektroskopie
17.00 K. Černá Mössbauerova spektroskopie granátů almandin pyropové řady.
16.50 M. Klementová Vliv chemického složení na strukturu kasiteritů
17.10 I. Smatanová Crystallization and raw X-ray data from haloaklane dehalogenase …
17.30 J. Vévodová Oligonucleotide d(GCGAAGC) created short hairpin in solution: Crystallization for X-ray Diffraction Studies
17.50 R. Štouračová Anti-HIV Proteinase Monoclonal Antibody F11.2.32 that Inhibits Enzyme Activity
18.10 P. Řezáčová Recombinant SCFV Fragment of an Anti-HIV Protease Antibody: Cloning, Expression, Purification and Crystallization of a Complex with an Epitope Peptide

18.30    Večeře
19.30    Vývěsková sekce I
20.00    Schůze regionálního komitétu a rady Krystalografické společnosti


Středa 16. 6.

7.30    Snídaně
8.30    Makromolekulární krystalografie (J. Hašek, J. Marek)

8.30 J. Hašek Makromolekulární beamliny na zdrojích synchrotronového záření.
9.00 J. Marek Ab-initio metody řešení struktury proteinů
9.40 J. Sedláček Informace o provozu difrakční stanice pro proteinovou krystalografii, instalované v Praze Dejvicích (ÚMG AV ČR)
10.00   přestávka
10.30 J. Konvalinka Sekvenování, klonování a exprese resistentních mutantů HIV proteázy
11.00 J. Brynda Preliminary crystallographic study of g-D-crystalline obtained from patient's eye.
11.20 J. Ondráček Macromolecular Structure Determination
11.40 M. Saturka Přehled metod modelování makromolekulárních biologických systémů.
12.00 D. Krausová Rtg. difrakce a drogy

12.30            Oběd
13.30            Výlet
18.30            Večeře
19.30             Vývěsková sekce II
20.30             Shromáždění členů společnosti


Čtvrtek 17. 6.

7.30        Snídaně
8.30        Tenké vrstvy, multivrstvy … (V. Holý, Z. Šourek)

8.30 J. Hrdý Rentgenová fokusace založená na refrakci
9.00 V. Holý Rtg rozptyl na vrstevnatých systémech se samouspořádanými rozhraními
9.30 D. Rafaja Umělé modulace v laterálně periodických strukturách
10.00 J. Kub Určení mřížových parametrů vrstev měřením misfitu
10.20 Z. Bochníček Sledování teplotní stability amorfních multivrstev Nb/Si metodou reflexe rentgenového záření.
10.40   přestávka

11.00        Výuka krystalografie a strukturní analýzy (Z. Weiss, R. Kužel)

Využití modelů při výuce symetrie, Metodické poznámky k definici krystalu. Jak vyložit studentům význam N v Braggově rovnici, Kinematická teorie difrakce na reálných krystalech - možný výklad, .....
Diskuse. Shrnutí poznatků o výuce krystalografie a strukturní analýzy v ČR a SR.

                    Vystoupení - Z. Weiss, J. Kameníček, R. Kužel, V. Goliáš a další

12.30      Oběd

13.30      Výuka (Využití Internetu pro výuku krystalografie. Demonstrace programů)

14.00      Prášková difrakce, určování struktur v chemii (L. Smrčok, D. Krausová)

14.00 L. Smrčok Riešenie kryštálových štruktúr z práškových difrakčních dat
15.00 M. Ďurík Riešenie kryštálových štruktúr cukrov metódou minimalizácie energie
15.20 P. Vojtíšek Struktury komplexů lanthanoidů s tetraazamakrocyklickými ligandy
15.40 L. Sodomka Struktura a některé vlastnosti fuleritů
16.00   přestávka
16.30 R. Skála Strukturní parametry jako měřítko stupně šokové metamorfózy v křemeni
16.50 J. Hybler Crystal structure of the mineral kettnerite, CaBiOFCO3
17.10 J. Had Metodika sledování vzniku mesoporických MCM zeolitů z roztoku na konvenčním difraktometru
17.30 R. Skála Distribuce Fe/Ni v neekvivalentních polohách krystalové struktury syntetických schreibersitu (Fe,Ni)3P.
17.50 I. Císařová Murphyho zákony ve strukturní analýze

18.30      Vývěsková sekce II
20.00      Závěrečná společná večeře. Předání cen a vyznamenání.


Pátek 18. 6.

7.30            Snídaně
8.30            Odjezd

 


Dosud přihlášené a přijaté vývěskové prezentace

J. Dušková: Struktura řady vybraných komplexů HIV proteasy se sub-nanomolárnimi inhibitory

H..Jeřábková: Crystallization of HIV protease with peptide analogon inhibitors

R. Štouračová: Anti-HIV proteinase monoclonal antibody F11.2.32 that inhibits enzyme activity

P. Řezáčová: Recombinant SCFV fragment of an anti-HIV protease antibody: Cloning, expression, purification and crystallization of a complex with an epitope peptide

E. Buchtelová: Krystalizace a předběžný difrakční test HIV-1 proteázy v komplexu s hydroxyethylaminovým inhibitorem SI

B. Kratochvíl: Cyclosporines

V. Vrábel a kol.: Crystal structure and biological activity of 1,4-dihydropyridine derivatives.

J. Hašek: Structure relations in 1,4-dihydropyridines and related compounds

M. Šlouf: Program for structure determination of 1D crystals

I. Srnová: Ag, Au and Pd complexes with N-bases: Structures and vibrational spectra

M. Hušák: Vizualizace elektronových hustot

A. Holocsy Morfológia kryštálov monazitu z kryštalinika JZ. Veporika.

 

Z. Trávníček, M. Mašláň, P. Kopel, P. Šutta a další bez specifikace