POKYNY PRO AUTORY

Příspěvky

Vítáme všechny příspěvky z oblasti krystalografie a strukturní analýzy. Mohou mít přehledný charakter nebo může jít o prezentaci původních výsledků. Pokud chcete prezentovat svůj příspěvek v jedné z uvedených sekcí, je vhodné navíc kontaktovat vedoucího příslušné sekce.

Písemné materiály

Písemné materiály očekáváme napsané anglicky, otiskneme však i texty psané česky nebo slovensky.


Abstrakty – maximálně jedna strana textu. Zaslání abstraktu je povinné. Abstrakty neprochází recenzním řízením, budou k dispozici účastníkům na kolokviu a posléze otištěny v Materials Structure. Formát je volný, hlavička by měla vypadat dle následujícího vzoru.

X- RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF CIMRMAN STONES
P. Stresník1 and K. Jalový2
1Department of Cim Minerals, Faculty of Cimrmanology, Cimrman University, 100 18 Praha, Czech Republic
2
Department of Cimrman Engineering, University of JdC, 616 26 , Brno

Uzávěrka 31. května 1999


Delší příspěvky – prochází recenzním řízením a budou otištěny v Materials Structure. Jako vzor lze použít např. první článek z čísla 1, 1998. Je velmi vhodné dodat příspěvek též v elektronické formě (na disketě či přes Internet).

Hlavička:

X- RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF CIMRMAN STONES
P. Stresník1 and K. Jalový2
1Department of Cim Minerals, Faculty of Cimrmanology, Cimrman University, 100 18 Praha, Czech Republic
2
Department of Cimrman Engineering, University of JdC, 616 26 , Brno

Kapitoly číslujte : 1, 2 ..., podkapitoly : 1.1, 1.2, ... Matematické vztahy číslujte vpravo.

Na literaturu se odkazujte čísly v hranatých závorkách, postupně podle odkazu v textu, seznam podle tohoto pořadí uveďte tradičně v závěru.

Pro citace článků užívejte následujícího vzoru (včetně interpunkce):
J.R. Xray, R. Powder & A. Diffractometer, Acta Beskyd, 25 (1994) 32-45.
Pro citace knih užívejte následujícího vzoru :
A. Monokrystalový : Ideologické aspekty fázové analýzy. Rybitví 1953. Nakl. Rudý prášek.

U ostatních druhů citací ponecháváme volnost (při vědomí potřeby přesnosti a jasnosti).

Obrázky a tabulky číslujte postupně podle odkazu v textu. Příslušné komentáře lze zahrnout do textu nebo připojit jejich seznam za příspěvek. Tabulky i obrázky lze také zahrnout do textu nebo připojit na konec. Prosíme o zaslání kvalitních předloh pro obrázky.

Uvítáme, budou-li obrázky o šířce 8 nebo 16 cm.

Rozsah

Striktní limit na délku není udán. U krátkých příspěvků se předpokládá několik stran dle charakteru příspěvku. U vývěsek pak abstrakt nebo rozšířený abstrakt v rozsahu 1-2 strany. Delší text je však také možný.

Uzávěrka na kolokviu

 


Příspěvky zasílejte na adresu:

R. Kužel, MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2

E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz (jako přílohu - attachment) nebo na ftp://krystal.karlov.mff.cuni.cz/incoming/kolok/